АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ПЛОВДИВ

2023

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - ПЛОВДИВ 2023

2022

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - ПЛОВДИВ 2022

Антикорупц.план МЗ - отчет за 2022 - РЗИ - Пловдив

Доклад за изпълнение на Антик. план на РЗИ - ПЛОВДИВ за 2022  

2021

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - ПЛОВДИВ 2021

2020

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - ПЛОВДИВ 2020

 

Утвърдил: Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА – МАНЧЕВА

ДИРЕКТОР РЗИ - ПЛОВДИВ

Дата: 16.12.2019 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ПЛОВДИВ

Отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки – д-р Сийка Димчева, главен секретар РЗИ-Пловидв

Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Описание на мярката

Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Предотвратяване, ограничаване на потенциални финансови рискове – недостатъчно финансиране, неусвояване на предвидения финансов ресурс или превишаване на бюджетните лимити.

организационна

Стриктно прилагане на утвърдените правила и инструкции

целогодишно

Утвърдени вътрешни правила и работни инструкции за съставяне на проектобюджет и тригодишна бюджетна прогноза на РЗИ – Пловдив.

Вътрешни правила и работни инструкции за изпълнение на бюджета.

Вътрешни правила и работни инструкции за отчитане на бюджета.

висока

Директор Д АПФСО

 

Предотвратяване, ограничаване на риск от неефективно, неефикасно или неикономично разходване на средства

организационна

Стриктно прилагане на утвърдените правила и инструкции

целогодишно

Утвърдени вътрешни правила и работни инструкции за осъществяване на предварителен контрол на разходната част на бюджета на  РЗИ – Пловдив. Утвърдени

Вътрешни правила и работни инструкции за осъществяване на предварителен контрол на приходната част на бюджета на инспекцията.

висока

Директор

Д АПФСО

 

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

Описание на мярката

Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Ротация на  инспекторите от всички отдели и дирекии на инспекцията, осъществяващи контролни функции

Мярката има организационен характер

Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция

Постоянен през 2020 г.

Ежегодно възлагане на правомощията по осъществяването на държавен здравен контрол на територията на област Пловдив, а по отношение на отдел РК, към дирекция ОЗ и на области: Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян и Пазарджик на различни инспектори.

Нисък

Директори на дирекции; началници на отдели

 

Извършване  на повторни проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи, при необходимост.

Мярката има организационен характер

Постигане по-висока степен на обективност и ефективност на контрола

2020 г.

Ефективно изпълнение

среден

Директори на дирекции; началници на отдели

 

Организиране на обучение за служители от РЗИ – Пловдив, изпълняващи административно-наказателни функции и инспектори, налагащи ПАМ.

Мярката е насочена към повишаване компетентността

на кадрите по приложение на нормативната уредба в АПК и ЗАНН.

Законосъобразно и

ефективно

осъществяване на

административнонака

зателното

производство и административното производство, в т.ч. предприемане на мерки,когато не е изпълнена дадена ПАМ.

31.12.2020 г.

Намаляване на възможните грешки  при установяването на административното нарушение и предприемане на мерки за преодоляването му.

нисък

Директори на дирекции; началници на отдели и

юристи

 

Анализ на

административнонаказателните разпоредби в здравното законодателство, при необходимост и при поискване от Министерство на здравеопазването при изготвяне на нормативни актове от министъра на здравеопазването

Прецизиране на закони в областта на здравеопазването, имащи отношение върху дейността на РЗИ-Пловдив.

Наличие на мотивирани предложения от МЗ за законодателни промени по отношение на административнонака зателните разпоредби с цел точното им прилагане

2020 г.

Изготвяне на доклад със законодателни предложения.

нисък

Гл. юрисконсулт

 

Продължаване извършването на  съвместни проверки за осъществяване на контролната дейност на РЗИ-Пловдив между отделни дирекции, както и на проверки, съвместно с РЗОК, БЛС, БЗС, БАПЗГ, БФС, БАБХ, НЦРРЗ, АЯР, НЦОЗА и др. институции и организации.

Мярката има организационен и кадрови характер

По-висока степен на ефективност при осъществяване на контрола

2020 г.

Брой извършени съвместни проверки от служители на различни дирекции в РЗИ и със служители на други ведомства и организациии

среден

Директори на дирекции; Началници отдели

 

Формиране на отделни работни групи за оценка на документацията по различните административни услуги, предоставени от РЗИ - Пловдив, при необходимост.

 Мярката има организационен и кадрови характер

Осигуряване на максимално добро качество и безпристрастност на експертните оценки при предоставяне на АУ

2020 г.

Брой формирани работни групи, и извършени оценки на предоставените АУ, довело до по-ефективно прилагане на конкретните материални разпоредби  за всяка една АУ

нисък

Директори на дирекции; Началници отдели

 

Корупционен риск – при предоставяне на административни услуги, издаване на разрешения, регистрационни режими

Описание на мярката

Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Организация на работния процес и адаптиране на РЗИ – Пловдив към средата на междурегистровия обмен RegiX за облекчаване предоставянето на административните услуги

Организационни/кадрови

Намаляване намесата на човешкия фактор

2020 г.

Ускоряване и повишаване качеството на административните услуги

средна

Директори на

дирекции

 

Актуализиране на процедури и образци на документи, при необходимост за предоставяне на административни услуги

Мярката е насочена към подобряване на организацията и унифициране на процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги

Намаляване намесата на човешкия фактор

2020 г.

Брой актуализирани на процедури и образци на документи.

нисък

Директори на

дирекции и началници на отдели.

 

 

Своевременно актуализиране на всички публични регистри в РЗИ, публикувани на сайта на РЗИ-Пловдив, ИИСДА, Open data.

Мярката има организационен характер

Намаляване намесата на човешкия фактор и увеличаване на прозрачността

 Нормативно определен за всяко вписване в публичен регистър, администриран от РЗИ-Пловдив.

Ускоряване и повишаване качеството на административните услуги

нисък

Директори на

Дирекции, началник отдели и лица определени от директора на РЗИ-Пловдив, отговорни за вписването в регистрите.

 

 

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Описание на мярката

Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба

Крайна цел на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Индикатор

Степен на

риска

Отговорно лице

Причини при неизпълнение

Поддържане на въведените мерки за защита на личните данни, в съответствие с изискванията на Регламент № 679/2016 при осъщестяване дейността на РКМЕ към РЗИ - Пловдив

 

Организационен, Кадрови

Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост

2020 г.

 Гарантиране на повишена защита при обработка на лични данни на лицата в ЕИСМЕ.

висока

Директор дирекция МД

 

Изготвяне на график за ротация за служителите на РКМЕ при обработка на поща, изготвяне на електронно експертно решение, генерирано чрез функционалностите на ЕИСМЕ, приемане на документи за освидетелстване/преосвидетелстване

Организационен, Кадрови

 

Намаляване влиянието на човешкия фактор, обективизиране на освидетелставнето, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинската експертиза.

2020 г.

Ефективност на предоставените услуги

средна

Директор на дирекция МД

 

 

 

Мерки за публичност

Описание на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Отговорно лице

Причини за неизпълнение

Публикуване в уебстраницата на РЗИ - Пловдив информация за извършени проверки по сигнали за корупция

При завършване на проверката и влизане в сила на решението на директора на РЗИ-Пловдив по сигнала.

Главен секретар

 

Актуализиране информираността, при необходимост на гражданите за възможните начини да подават сигнали за корупция в РЗИ

2020 г.

Главен секретар

 

Актуализиране, при необходимост на информация за предлаганите административни услуги на интернет страницата на РЗИ – Пловдив

2020 г.

Директори на дирекции

 

Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция" на официалната електронна страница на РЗИ-Пловдив

При промяна в нормативната база или вътрешните правила

Главен секретар

 

Публикуване на антикорупционния план на РЗИ – Пловдив  на официалната интернет страницата на инспекцията

След утвърждаването му

Главен секретар

 

 

 

 

Обучения

Брой на проведените обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им

Индикатор

Обучение на служители от РЗИ-Пловдив

Теми:

- Превенция и противодействие на корупцията;

 

Познаване на нормативната уредба от страна на служителите на инспекцията.

Повишаване на професионалните умения и квалификация при изпълнение на служебните задължения

 

 

 

 

 

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/

Други

РЗИ-Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул.”Перущица”№1

 

Контакти

 на КПКОНПИ

 

Адрес

гр.София 1000

ул. " Г. С. Раковски" №112

 

КПКОНПИ ТД Пловдив

Гр. Пловдив 4000

Адрес: Бул. "Санкт Петербург" №67, ет.4

Тел.: 032/ 627 124

Факс: 032/ 627 125

На подчинение на ТД Пловдив са Териториалните бюра на КПКОНПИ в Пазарджик, Стара Загора и Хасково.

 

 

 

e-mail: rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg        

 

E-mail: plovdiv@caciaf.bg

 

Тел: +359 32 644 000

Факс: +359 32 643 438

Местонахождение на кутията за сигнали за корупция:

В сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се  в  гр. Пловдив, ул.”Перущица”№1, етаж 1, фоайе.

 

 

 

 

 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките

 

Актуализиране при необходимост на Вътрешните правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция.

Главен секретар