Политика за личните данни

УТВЪРДИЛ:

 ДИРЕКТОР РЗИ – ПЛОВДИВ:

                  / Д-Р СИЙКА ДИМЧЕВА/

 

 ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл. 1. РЗИ  – Пловдив е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 Тази политика разяснява Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права. 

 

Данни за администратора:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

Данни за контакт:

Адрес: гр. Пловдив ул. „Перущица“ N 1, България

Телефон: +359 32 646 655

Ел. поща: rzipd@plov.net  ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Интернет страница:  http://rzipd.com/ 

 

Данни за контакт с Длъжностно лице  по защита на личните данни:

Лице по защита на данните: 

Георги Динев

Ел. поща: dpo@rzipd.com

 

Всеки един субект на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е със следните координати:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2        

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Чл. 2.   Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните нормативно определени цели:

 Управление на човешки ресурси

 За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на РЗИ – Пловдив.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

РЗИ - Пловдив осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в нормативно установените срокове.

При провеждането на процедури за наемане на служителите в РЗИ – Пловдив се спазват изискванията на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Договорни отношения с контрагенти

 В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, РЗИ - Пловдив обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки и т.н.

Доколкото, във връзка с изпълнението на тези договори, се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор и единствено от оторизираните  служители на РЗИ – Пловдив, при спазване принципа „необходимост да се знае”.

 Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

Видеонаблюдение

 Около и в части от сградата  на РЗИ - Пловдив са поставени камери за постоянно видеонаблюдение с охранителна цел. Поставени са уведомителни табели, които да информират служителите и посетителите. Получатели на записите са и служители от частната охранителна фирма, с която е сключен договор за охрана, както и органите на МВР, при необходимост.

 Жалби, сигнали, заявления и други искания

 При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите, заявления и другите искания, депозирани пред РЗИ – Пловдив се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на РЗИ – Пловдив в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в нормативен акт.

Когато подавате жалба, сигнал, заявление, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се съхранява при осигуряване на необходимите средства за нейната защита и се използва за разглеждане на искането и извършване на изисканата услуга. 

 Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред РЗИ -    Пловдив в качеството ѝ на администратор на лични данни

 Вие имате право да упражните правата си по чл. 15 – 22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред РЗИ – Пловдив за личните Ви данни, които обработваме.

При подаването на Искане от субекта на данни за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент  и на Съветапред РЗИ - Пловдив, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация, както и ще е необходимо да попълните посочените в бланката полета, съдържащи Ваши лични данни.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в нормативен акт.

 За изпълнението на други нормативни задължения от страна на РЗИ  Пловдив

 Възможно е Ваши лични данни да бъдат обработени, когато е необходимо да  изпълним задълженията си или да упражним официалните си правомощия, съгласно Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закон за водите, Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове, свързани с дейността на инспекцията.

Чл. 3. (1) В качеството си на субекти на лични данни, Вие имате право да изискате от  нас:

 • да получите информация дали се обработват Ваши лични данни и да  предоставим достъп до тях;
 • да възразите срещу обработването на ваши лични данни;
 • да коригирате и/или допълните личните си данни;
 • да изискате ограничаване или изтриване на личните Ви данни (когато е приложимо и законосъобразно).

 

      (2)   За да упражните правата си е необходимо да попълните “Искане от субекта на данни за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент  и на Съвета” (Бланката се намира в Центъра за административно обслужване на РЗИ - Пловдив, както и на http://rzipd.com/, секция „Достъп до информация и услуги”, подсекция „Защита на личните данни”) и да го подадете в Центъра за административно обслужване на инспекцията, или на посочените имейл адреси на инспекцията, съгласно Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

      (3)   Законовият срок за отговор на Вашето искане е до 2 месеца, считано от постъпването му, като при голям брой искания или сложност, срокът може да бъде удължен  с още един месец. 

 

Чл. 4. (1) По искане на субекта на данни или по своя инициатива администраторът предоставя на субекта на данните, в конкретни случаи и с цел да му се даде възможност да упражни правата си, следната допълнителна информация:

 • правното основание за обработването;
 • срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно- критериите, използвани за определяне на този срок;
 • когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации;
 • когато е необходимо, и друга допълнителна информация, по-специално в случаите, когато личните данни са събрани без знанието на субекта на данните.

 

(2) РЗИ - Пловдив може да забави или да откаже изцяло или частично предоставянето на информацията по горната алинея, когато това е необходимо, за да:

 • не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани проверки или процедури;
 • се защити общественият ред и сигурност;
 • се защитят правата и свободите на други лица.

След отпадане на горните обстоятелства РЗИ - Пловдив предоставя исканата информация в срок до  три месеца от получаването на искането.

           (3) В качеството си на субекти на данни може да упражните правата си в случаите  по чл. 54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 от Закона за защита на личните данни, чрез Комисията за защита на личните данни.

 

Чл. 5. При допълнителни въпроси и искания може да се свържете  с длъжностното лице по защита на личните данни на адрес:  dpo@rzipd.com.

 Чл. 6.  РЗИ – Пловдив запазва правото си да извършва промени в настоящата Политика.

 

Изготвил:

Климент Славов – юрист