Административни услуги

 

Предоставяне на достъп до обществена информация:

Заявление достъп до обществена информация

Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

 

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:

Заповед 258

Заявление 258

Процедура 258

 

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на общи/подробни устройствени планове:

Заявление 259

Здравно заключение 259

Процедура 259

 

Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/":

Заявление 268

Процедура 268

Становище 268

 

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Заявление 341

Процедура 341

 

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:

Заявление 466

Процедура 466

 

Издаване на международен сертификат за имунизации:

Заявление 467

Процедура 467

 

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ:

Заявление 477

Процедура 477

 

Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

Заявление 558

Процедура 558

 

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина:

Заявление 685

Процедура 685

Разрешение по Наредба №5 685

Заповед на д-р на РЗИ - Пловдив по Наредба №5 685

 

Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Протокол 881

Процедура 881

 

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение:

Заповед 882

Заявление 882

Процедура 882

 

Издаване на становище за класифициране на отпадъци:

Процедура 883

 

Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ:

Удостоверение чл. 81, ал. 1, т. 1 и ал. 5

Удостоверение чл. 81, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 5

Процедура 961

 

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

Заповед 1088

Заявление 1088

Процедура 1088

 

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната:

Разрешение 1089

Процедура 1089

Заявление за разрешаване 1089

 

Регистрация и заверка на лична здравна книжка:

Заявление 1102

Процедура 1102

 

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина:

Заповед 1336

Заявление 1336

Процедура 1336

 

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация, включително на обекти с източници на йонизиращи лъчения:

Становище 1338

Здравно становище 1338

Процедура 1338

Заявление за възстановяване експлоатацията на обект 1338

 

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия:

Заявление 1349

Удостоверение 1349

Процедура 1349

Заповед на д-р на РЗИ - Пловдив 1349

 

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици:

Протокол 1350

Процедура 1350

Заявление седмични уч. разп. 1350

 

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение:

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Процедура 1552

Уведомление автомобил 1552

Уведомление за промяна 1552

 

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби:

Разрешение 1553

Процедура 1553

Заявление 1553

 

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека:

Хигиенно заключение

Процедура 1573

 

Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да лечебните заведения за болнична помощ, цпз, цквз, коц, дмсг, диализните центрове и тъканни банки:

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦПЗ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за КОЦ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦКВЗ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЛЗБП

Заявление болници по чл. 50 от ЗЛЗ

Декларация по чл. 50 от ЗЛЗ

Удостоверение за изпълнение на изискванията за лечебно заведения 1660

Процедура 1660

 

Издаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

Заявление 1793

Образец на книга за посещения при регистрация на неконвенционални практики

Образец на информирано съгласие за неконвенционални практики

Процедура 1793

Удостоверение 1793

Заповед 1793

 

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина:

Заявление 1795

Процедура 1795

 

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние:

Заявление 1796

Процедура 1796

 

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект, включително част "мерки за осигуряване на радиационната защита":

Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870

Заявление за оценка на инвестиционен обект 1870

Процедурa по издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 1870

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3):

Процедура 2133 

Заявление 2133

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2):

Заявление 2134

Процедура 2134

 

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Заявление 2155 

Процедура 2155

 

Издаване на становище за унищожаване на лекарства:

Заявление 2241

Становище 2241

Процедура 2241

Заповед 2241

 

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация:

Хигиенно заключение за оценка на инвестиционен обект 2961

Заявление проектна документация 2961

Процедура 2961

 

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Заявление за регистрация 3041

Заявление за пререгистрация 3041

Заявление за заличаване 3041

Удостоверение за регистрация на лечебно заведение 3041

Процедура 3041

 

Издаване на експертно становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум:

Заявление шум 3047

Становище 3047

Процедура 3047