Обекти с обществено предназначение

 
 

       Обектите с обществено предназначение подлежат на уведомителен режим и се вписват в публичния регистър на ООП, поддържан от РЗИ-Пловдив, за обекти на територията на област Пловдив.

       Видовете обекти за вписване в регистъра на ООП може да видите в Наредба №9 от 21 март 2005 г.  за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

       Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец - посочва ЕИК.