Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия