Контакти

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 

Регионалната здравна инспекция:

Времеот 08:30 до 17:00 часа

Център за административно обслужване на клиенти на РЗИ - Пловдив:

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка - място за преглед на информация по ЗДОИ.

Kабинет за заверка на здравни книжки:

Времеот 08:30 до 17:00 часа

* В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Стандарти за качество на административното обслужване на РЗИ - Пловдив

Протокол за устно заявяване

КОНТАКТИ:

 

Адрес:

гр. Пловдив п.к. 4000 ул."Перущица" Nо.1

Директор РЗИ - Пловдив:

+359 32 649 000

Факс за контакти:

+359 32 643 438

Електронна поща:

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Карта:

Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до сградата на РЗИ - Пловдив.

Паркиране:

Пред сградата на инспекцията има безплатен паркинг, а от южната страна има платен такъв.

Натоварени часове:

Натоварените часове за посещение на Центъра за административно обслужване на РЗИ – Пловдив са в диапазоните от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа  до 16:00 часа.

С РЗИ - Пловдив можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване/ССЕВ/(edelivery.egov.bg/Account/Login), за подаване на писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н., чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

 

Информация: +359 32 646 655

Център за административно обслужване: +359 884 546 225

Дежурен епидемиолог - (ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19):

               +359 32 641 666, +359 884 546 177

КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН - (КАБКИС):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

 +359 32 643 436

Работно време на КАБКИС :

Времеот 09:00 до 16:00 часа

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ - (РКМЕ):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

+359 32 633 177

Въпроси свързани относно необходимите документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК

Заявление-декларация за ТЕЛК

Допълнителна информация относно заявление-декларация за ТЕЛК

Указания (02.06.2022 г.) за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) за ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК.

ТЕЛК към УМБАЛ „Пловдив“ АД:

Адрес на лечебното заведение: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

Адрес на дейност на съставите на ТЕЛК: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1

Tелефон за връзка с ТЕЛК към УМБАЛ "Пловдив" АД:

І -ви - състав: 0878 867 526 

Електронна поща: telk_pv1@abv.bg

-ри - състав: 0878 955 570

Електронна поща: telk_pv2@abv.bg

IIІ -ти - състав: 0888 601 754 

Електронна поща: telk_pv3@abv.bg

V -ти - състав: 0878 827 663

Електронна поща: telk_pv4@abv.bg

СПРАВКИ: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 9

ТЕЛК състав: telk@mbal2pv.com

Tелефон за връзка с ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

032/603 909

 

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - ПЛОВДИВ:

 

БУЛСТАТ: 176030673

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ

БАНКОВА СМЕТКА BG03UNCR75273154624101

БАНКОВ КОД UNCRBGSF  

 

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Телефон за контакти:

+359 889 607 524 - Климент Славов

Електронна поща:

dpo@rzipd.com

 

Директор Д АПФСО

 

Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;  

тел.: +359 888 710 016

 

 Директор Д МД

 

д-р Катя Георгиева

тел.: +359 32 644 180;

тел: +359 882 391 311

 

Директор Д НЗБ

 

д-р Милена Панайотова

тел.: +359 32 646 669;

тел.: +359 884 546 234

 

Директор Д ОЗ

 

д-р Цвета Иванова

тел.: +359 32 644 244;

тел.: +359 884 837 653

 

Пишете ни