КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт - 7 ч.

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-617/16.08.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт - 7 ч.

 

 

В Отдел Лабораторни изследвания, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва лабораторна дейност, свързана с осъществяването на ефективно и качествено изпитване на продукти и стоки със значение за здравето на човека и фактори на жизнената среда.

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
 • Професионален опит – 0 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши

 

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

Специфично изискване

НЯМА

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • професионална област: биология, микробиологичен контрол, молекулярна биология, микробни биотехнологии, микробиология и вирусология, медицинска биология

 

 1. Минимален размер на основната заплата: 900

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 • Интервю

 

 

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис, в срок до 29.08.2022 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, гр.Пловдив , ул Перущица 1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com , като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив.

 

Лице за контакт:

Петя  Балева, телефон: 0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.