РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Виждан Нури Юмер-Рефик

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-80/02.03.2023 г.
Симеон Николаев Павлов

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-86/06.03.2023 г.
Кристиян Красимиров Кирков 

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-8/07.03.2023 г.
Яна Валентинова Христова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-96/10.03.2023 г.
Александър Радославов Карабаджаков

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-102/13.03.2023 г.
Мария Иванова Димитрова

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-153/03.05.2023 г.
Дарина Красимирова Тошева

Старши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-17/08.06.2023 г.

Росица Георгиева Младенова

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-218/27.06.2023 г.