Регистри и информационни база данни, използвани от РЗИ – Пловдив

Служителите на РЗИ – Пловдив осъществяват своята дейност по ред и при условия, предвидени в нормативнитедокументи, публикувани на сайта на инспекцията, в секция „Достъп до обществена информация“.

Служителите на инспекцията ежедневно използват регистри, за да получат достъп до информация, необходима им за осъществяването на различните дейности. Вписването и актуализирането на данните в някои тези от регистри се извършва от лица от състава на РЗИ – Пловдив, а обновяването на информацията в останалите регистри се извършва от други институции.

Публичните регистри са публикувани на началната страница на сайта, като описанието на техните масиви и редът за достъп до тях са поместени в секция „Достъп до обществена информация“.

Регистърът на обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, който също е публичен, може да бъде достъпен на сайта на Министерство на здравеопазването.

Служителите на РЗИ – Пловдив използват и следните информационни база данни за изпълнение на ежедневните им задължения:

  1. Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/, създадена и поддържана от НЕЛК, която обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;
  2. Национална информационна система за борба с COVID-19, поддържана Mинистерство на здравеопазването, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички лица, поставени под карантина, за потвърдените случаи на COVID-19 – поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, както и за лицата с извършени имунизации с ваксини срещу COVID-19, съдържащи се в отделен модул на системата – електронен имунизационен регистър;
  3. Програмен продукт „Разпределение на биопродукти“, в който се отразява информация за наличието и разпределението на ваксини на територията на област Пловдив.