ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - СТРАНИЦА 2

 

Входящ № / дата

Вид на декларацията
 по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Длъжност

5180/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Людмила Пинтиева

Главен инспектор

5186/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Величка Кафалова

Инспектор

5187/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стоянка Илиева

Старши инспектор

5188/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Иванова

Инспектор

5189/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милена Панайотова

Началник отдел

5191/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Таня Учорджиева-Грозева

Главен инспектор

5200/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милена Шикова

Главен инспектор

5202/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Розалина Шаханова

Главен специалист

5203/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Алина Петрова

Младши експерт

5204/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антоан Харилов

Старши инспектор

5207/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анастасия Ташева

Старши инспектор

5210/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Къева

Главен инспектор

5215/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Соня Илиева

Счетоводител

5216/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Адриан Попов

Главен специалист

5218/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Цвета Иванова

Директор дирекция

5223/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Соня Велидолска

Главен специалист

5237/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Дединска

Старши експерт

5239/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светослав Мичев

Главен експерт

5241/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Филеана Джеджерова

Главен спец.-ОСОИ

5245/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Златка Пехливанова

Главен спец.-ОСОИ

5249/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Мартинова

Инспектор

5254/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Аршук

Инспектор

5257/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Бахар Кадир

Инспектор

5271/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кристина Стойчева

Инспектор

5275/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Галибарска

Старши експерт

5285/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Александър Джинев

Младши експерт

5287/06.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Божикова

Младши експерт

5296/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Яна Костова

Главен инспектор

5300/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

5305/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антон Иванов

Главен инспектор

5311/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Евгения Димчева

Инспектор

5315/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мая Таскова

Младши експерт

5321/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Галина Дервишева

Началник отдел

5328/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Райкова

Главен инспектор

5330/07.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Славов

Главен специалист - ОИФФ

5338/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Велислава Василева

Инспектор

5358/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Александрова

Инспектор

5374/08.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Росица Гавазова

Главен юрисконсулт

5745/21.06.2018

чл.38, ал.2, част II-промяна

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

6676/23.07.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Албена Златанова

Главен инспектор

04-4/31.10.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Райна Копчева

Главен специалист

 

*  Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

**  Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679).