ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ

Лечебни заведения, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина в съответствие с наредба № 30 от 19.07.2004г.

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ с първоначална регистрация в друга рзи, регистрирали адреси на територията на РЗИ - Пловдив, на основание чл. 41, ал. 5 от ЗЛЗ

 

Първична помощ:

 

АИП ПМП - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

 

АГП ПМП - амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ

 

АИП ППДМ - амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина

 

АГП ППДМ - амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина

 

 

Специализирана помощ:

 

АИП СМП - амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

 

АГП СМП- амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ

 

АИП СПДМ - амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина

 

АГП СПДМ - амбулатория за групова практика за специализирана помощ по дентална медицина

 

 

Центрове:

 

МЦ - медицински център

 

ДЦ - дентален център

 

МДЦ - медико-дентален център

 

ДКЦ- диагностично-консултативен център

 

 

Лаборатории:

 

МДЛ - медико-диагностична /клинична/ лаборатория

 

МТЛ - медико-техническа лаборатория

 

ХОСПИСИ