Спряна процедура ЗОП

СПРЯНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

 
 

 

 

 

изх. № 1442/05.03.2012г.

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

УЛ. ПЕРУЩИЦА № 1

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

ДО

.................................................

.................................................

.................................................

 

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО,

 

 

      С настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с постъпила жалба срещу решение № 1 от 10.01.2012 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – Пловдив” и искане за налагане на временна мярка – “спиране на процедурата” за възлагане на обществената поръчка,  на основание чл. 120а, ал. 2 от ЗОП  процедурата за възлагане на обществена поръчка е спряна до влизане в сила на: определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

     Предвид горизложеното няма да се състои отваряне на постъпилите офертите на 06.03.2012г., като участниците ще бъдат уведомени допълнително за последващите действия по процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

 

С уважение:

Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив