СТАРТИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

СТАРТИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

 
 

 

 

 

В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”,  съфинансирано  от ЕС чрез Европейския социален фонд, с наименование на проекта “Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – Пловдив” рег. № А09-31-137C/12.06.2009 год. е стартирана  процедура по ЗОП.

На основание чл. 29, ал.2 от ЗОП разяснения по постъпили искания на закупили  документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Внедряване на интегрирана  информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – ПЛОВДИВ" по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирано от ЕС чрез Европейския социален фонд, съгл. договор рег. № А09-31-137 C/12.06.2009 год., обявена с Решение № 1/10.01.2012г.,  ще бъдат публикувани в в рубриката “ПРОЕКТ ПО ОПАК” 

Допълнителна информация , спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки),  Оферти или заявления за участие могат да бъдат получени на:

Адрес/и за контакти:

Регионална здравна инспекция - Пловдив

Пощенски адрес: ул. Перущица" № 1

Град: Пловдив Пощенски код:4000

Държава: България

Телефон: 032/649 000   

На вниманието на: Мариана Паунова Наумова –Щърбова; GSM 0886 252928

E-mail: rzipd@plov.net Факс: 032/643 438    

 

 

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

ДАТА: 24 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА

 

февруари 2012г.

Прикрепени файлове: