Данни за звеното приемащо заявление за достъп до обществена информация

Директорът на РЗИ - гр. Пловдив, като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.  3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор от РЗИ – Пловдив.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация:

Център Административно Обслужване

гр. Пловдив    ул. “Перущица” 1, фоайе, тел.  +359 32 646 655, 359 884 546 225

e-mail: rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg

Приемно време: всеки работен ден от 08:30 до 17:00, без прекъсване