Изисквания за бутилирани води

БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ

ТАКСА*

(ЛВ.)

 I.

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Цвят

7.00

2.

Мътност

4.00

3.

Активна реакция

3.00

4.

Перманганатна окисляемост

4.00

5.

Амониев  йон

4.00

6.

Нитрати

5.00

7.

Нитрити

4.00

8.

Хлориди

5.00

9.

Обща твърдост

4.00

10.

Калций

3.00

11.

Магнезий

2.00

12.

Фосфати

4.00

13.

Сулфати

5.00

14.

Флуориди

6.00

15.

Манган

8.00

16.

Електропроводимост

10.00

17.

Цианиди

8.00

II.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Колиформи

 

11.00

2.

Ешерихия коли

3.

Eнтерококи

24.00

4.

Сулфитредуциращи клостридии

22.00

5.

Псеудомонас аеругиноза

21.00

6.

Брой  колонии на жизнеспособни микроорганизми: (22±2) 0С и (36±2) 0С

9.00

*Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

 

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

 

  1. Физикохимични показатели – минимално количество - 1,5 л.

 

  1. Микробиологични показатели - Необходимо количество - 5 бр. отделни опаковки - от 0,3 л, 0,5 л., 1л., 1,5л, 19 л. галони и др.