За лечебни и здравни заведения

ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023/24

          На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 20 от Закона за статистиката,  както и чл.10, ал.1, т. 6 и чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето:

          Всички лечебни заведения за извънболнична помощ (ДКЦ, МЦ, МДЦ, ДЦ, Хосписи, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска/дентална помощ, Амбулатории за здравни грижи), независимо дали са извършвали дейност през 2023 г., следва да попълнят електронни формуляри за медико-статистическа отчетност. Напомняме, че се отчита цялата извършена дейност на практиката през годината, независимо дали е платена по здравна каса или не.

           Лечебните заведения, които нямат дейност през годината, следва да попълнят само отчет 365-О в частта за персонал и апаратура, напомняме Ви, че съгласно чл.45, ал.1 от Закона за лечебните заведения Регистрацията на лечебно заведение се заличава при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца.“

          Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните съответните работни листове (sheet-ове), които се отнасят за Вашия вид практика. Задължително в последния лист (sheet) на всяко приложение попълнете Вашето име, телефон и електронна поща.

          Отчетите следва да изпратите на официалната електронна поща  md_zi@rzipd.com, в срок до 01.03.2024 г., след тази дата отчетите не могат да се обработват и няма да бъдат приети.

          В имейла, с който ни изпращате готовите отчети и приложения, задължително попълнете номера на Вашето удостоверение и/или идентификационния код на практиката Ви.

          След получаването на Вашите отчети, ние ще Ви върнем потвърдителен имейл, може да се свържете с нас САМО ако не получите такъв.

          За лечебните заведения, които извършват дейност по пневмология и фтизиатрия, психиатрия, онкология и кожно-венерически болести,  срокът за подаване на отчети е 05.02.2024 г.

Телефони за връзка при възникнали въпроси при попълване и подаване на отчетите:

032/644 201 - АИП СМП, АГП СМП, АИП ППДМ, АГП ППДМ, АИП СПДМ, СМДЛ и СМТЛ;

032/644 200 – ЛЗБП, ДКЦ, МЦ, ДЦ, МДЦ, АИП ПМП, АГП ПМП и АГП СМП;

          На лечебните заведения, които не са предоставили в срок или са предоставили неверни данни, ще бъдат налагани санкции съгласно чл.228 от Закона за здравето, във връзка с чл.13, т.3 от Наредба 1/27.02.2013 на МЗ, както и по реда на чл.52, ал.1 от Закона за статистиката.


 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_111.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_111.xlsm,   pr_3_2023_16_111.xlsm,    pr_4_2023_16_111.xlsm,   PR11-2023_16_405.xlsm,   56_2023_16_111.xlsm

 


 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 Отчет: 365 - 365О_2023_16_131.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_131.xlsm,   pr_3_2023_16_131.xlsm,   pr_4_2023_16_131.xlsm,   PR11-2023_16_405.xlsm,   56_2023_16_131.xlsm

 


 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_211.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_211.xlsm,   pr_3_2023_16_211.xlsm,   pr_4_2023_16_211.xlsm,   56_2023_16_211.xlsm,   367p-23-obl.xls,    372p-23-obl.xls 

АИП СМП по психиатрия попълват задължително и раздели от VI.1 до VI.5 в отчет 365О;

АИП СМП по онкология попълват задължително и раздел VIII.1 в отчет 365О;

АИП СМП по КВ болести попълват задължително и раздели от VII.1 до VII.2 в отчет 365О, както и отчет 367p-22-obl.xls;

АИП СМП по пневмология и фтизиатрия попълват задължително и раздели от IX.1 до IX.2 в отчет 365О, както и отчет 372p-22-obl.xls

 


 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_231.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_231.xlsm,    pr_3_2023_16_231.xlsm,   pr_4_2023_16_231.xlsm,   56_2023_16_231.xlsm,    367p-23-obl.xls,   372p-23-obl.xls     

АИП СМП по психиатрия попълват задължително и раздели от VI.1 до VI.5 в отчет 365О;

АИП СМП по онкология попълват задължително и раздел VIII.1 в отчет 365О;

АИП СМП по КВ болести попълват задължително и раздели от VII.1 до VII.2 в отчет 365О, както и отчет 367p-22-obl.xls;

АИП СМП по пневмология и фтизиатрия попълват задължително и раздели от IX.1 до IX.2 в отчет 365О, както и отчет 372p-22-obl.xls

 


 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_122.xlsm

Приложения: pr_1_2023_16_122.xlsm,    pr_9_2023_16_111.xlsm

 


 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_142.xlsm

Приложения: pr_1_2023_16_142.xlsm,    pr_9_2023_16_112.xlsm

 


 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_222.xlsm

Приложения: pr_1_2023_16_222.xlsm,    pr_9_2023_16_121.xlsm

 


 

ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_262.xlsm

Приложения: pr_1_2023_16_262.xlsm,    pr_9_2023_16_103.xlsm

 


 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_251.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_251.xlsm,    pr_3_2023_16_251.xlsm,   pr_4_2023_16_251.xlsm,   pr_9_2023_16_102.xlsmPR11-2023_16_401.xlsm,   56_2023_16_251.xlsm,   367p-23-obl.xls,   372p-23-obl.xls

 


 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_281.xlsm

Приложения: pr_2_2023_16_281.xlsm,    pr_3_2023_16_281.xlsm,   pr_4_2023_16_281.xlsm,    pr_9_2023_16_105.xlsm ,  PR11-2023_16_404.xlsm,    56_2023_16_281.xlsm,   367p-23-obl.xls,   372p-23-obl.xls

 


 

МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_270.xlsm

Приложения: pr_1_2023_16_270.xlsm,   pr_2_2023_16_270.xlsm,   pr_3_2023_16_270.xlsm,   pr_4_2023_16_270.xlsm, pr_9_2023_16_104.xlsm,   PR11-2023_16_403.xlsm,   56_2023_16_270.xlsm,   367p-23-obl.xls,   372p-23-obl.xls

 


 

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_293.xlsm

Приложения: pr_9_2023_16_106.xlsm ,    PR11-2023_16_406.xlsm

 


 

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

УКАЗАНИЯ

Отчет: 365 - 365О_2023_16_294.xlsm

Приложения: Pril_1A-2023-obl.xlsx