Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация. (АУ-1338)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис;
  2. Разрешение за строеж;
  3. Протокол за факторите на работната среда и качествата на питейната вода.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 1338

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 1338

Цена : 

Таксата за издаване на становище за държавна приемателна комисия 63 лв. - съгласно чл. 22 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

За обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

  1. При първа степен на сложност - 150 лв.
  2. При втора степен на сложност - 130 лв.
  3. При трета степен на сложност - 110 лв.

Цена:

63 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 12

Принт
Услуга № - 12 : Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация. (АУ-1338)
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - 63 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 63 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202407156763"