ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БСЛАФ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       

       Съгласно изискванията на §19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските аситенти,  зъботехниците и помощник-фармацевтите  ( ДВ, бр.39 от 1 май 2024 г.), РЗИ - Пловдив свиква Първото общо събрание на работещите на територията на област Пловдив фелдшери и лекарски асистенти.

         На събранието ще се изберат ръководни органи на регионалната колегия и делегати на първия конгрес на ново учредяващата се съсловна организация.

         Събранието ще се състои в сградата на РЗИ-Пловдив, ет. 2 - киносалон,

         на 27.06.2024 г. от 14.00 ч. под председателството на Директора на РЗИ - Пловдив.

      В срок до 25.06.2024 г. работещите фелдшери и лекарски асистенти да потвърдят на следните електронни адреси dmd@rzipd.com или md_zi@rzipd.com участието си в събранието.