КОНСТАТИРАНИ НАДНОРМЕНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛО ВИНИЦА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО МИЛЕВО, ОБЩИНА САДОВО

КОНСТАТИРАНИ  НАДНОРМЕНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛО ВИНИЦА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО МИЛЕВО, ОБЩИНА САДОВО

 

   На 09.04.2024 г. е извършено пробонабиране по контролен мониторинг от РЗИ -Пловдив на питейна вода от централното водоснабдяване на  с. Виница и с. Милево, както следва:

- с. Виница, община Първомай, пунктове на пробовземане -  чешма в частен дом, ул. „Иван Вазов“ № 28 и фонтанка на площада;

- с. Милево, община Садово, пунктове на пробовземане - чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 65 и чешма в частен дом на ул. „1-ва“ № 8;

   При извършените анализи от РЗИ - Пловдив е установено несъответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, както следва:

    - Регистриран е резултат по показател естествен уран 41,2 ± 4,0 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/ l в с. Виница, чешма в частен дом, ул. „Иван Вазов“ № 28;

    - Регистриран е резултат по показател естествен уран 42,7 ± 4,1 µg/ l, при - определена максимална стойност 30 µg/ l в с. Виница, фонтанка на площада;

    - Регистриран е резултат по показател естествен уран 42,4 ± 4,1 µg/ l, при определена максимална стойност 30 µg/ l в с. Милево, чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 65;

    - Регистриран е резултат по показател естествен уран 39,7± 3,8 µg/ l, при определена максимална стойност 30 µg/ l. в с. Милево, чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 8.

 

            Водата в населените места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна.

            Водата може да се използва за хигиенни цели.

            За резултатите са уведомени кметовете на населените места.