Подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК

Подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК

       

 Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания  /обн. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г./ и Закона за здравето, изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25.01.2023 г., Ви информираме следното:

 Всички лица, които имат срочни експертни решения  и подлежат на редовно преосвидетелстване подават  заявление – декларация за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане срока на експертното им решение, за да не загубят своите права.

 За целта е необходимо:

- лицето да вземе Медицинско направление от личен/лекуващ  лекар или медицински протокол от Лекарска Консултативна Комисия за ТЕЛК, които се издават задължително в електронен вид,  въвеждат се в ИБД/ИСКМЕ,  а на лицето се предоставя в хартиен вид с подпис и печат на лечебното заведение.

Документите за преосвидетелстване от ТЕЛК се подават НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА, преди изтичането на предходното Експертно решение в деловодството на РКМЕ (Регионална картотека на медицинската експертиза) към РЗИ Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица № 1 лично от лицето, или от законните му представители/упълномощени лица, с представяне на документ за самоличност за справка на място, или чрез лицензиран пощенски оператор, като включват:  

- Медицинско направление от личен/лекуващ  лекар или медицински протокол от Лекарска Консултативна Комисия за ТЕЛК;

- Актуални Медицински документи, доказващи здравословното  състояние, (ако има налични)  за предходните 12 месеца;

- Заявление-декларацияпопълва се в РКМЕ – лично, чрез законен /упълномощен/ представител или електронно  - с квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

- Производствена характеристика от работодател (ако работите) с изписан телефон на работодателя;

            Подадените документи се насочват към ТЕЛК, който уведомява, дали ще се произнесе с Експертно решение само по представената медицинска документация и за  датата, на която ще бъде направено това. В случай, че е необходимо представяне на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК уведомява лицето за това обстоятелство с писмо.