СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АПФСО"