Указания на НЗОК относно избор на ОПЛ от лица с временна закрила