Относно: Представяне на анализи на здравословно състояние на деца и ученици за 2021 г.

Относно: Представяне на анализи на здравословно състояние на деца и ученици за 2021 г.

Във връзка с предстоящо представяне на анализите за здравословното състояние на деца и ученици, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата е необходимо медицинските лица, обслужващи здравните кабинети към детските и учебни заведения  да изпратят на следната електронна поща – pbpz@rzipd.com, изготвените  от тях  анализи за здравословното състояние на деца и ученици с посочен телефон на медицинския специалист за контакт, в срок до 22.03.2022 г.

    Всички изготвени анализи за здравословното състояние на деца и ученици от детски и учебни заведения  в съответния  район/община, да се представят на хартиен носител от определено  лице в периода  от 22.03 до 31.03.2022 г., в работни дни от 12.30  до 17.00 часа,  в  РЗИ – Пловдив, ул .„Перущица” № 1, отдел  ПБПЗ и ЗТЕ – етаж 2.

С Х Е М А   З А   А Н А Л И З НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА

С Х Е М А   З А   А Н А Л И З НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ