СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА":