НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП, 2019-2022 Г.

С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Националнапрограма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, от по-леки до тежки състоянияи смърт. Най-висока е смъртността при хората над 65 г. като достига до 90 % отсмъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могатда бъдат предотвратени посредством ваксинопрофилактика. При здрави хора грипнитеваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората внапреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, асмъртните случаи с 80%.

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е нисък, като за периода2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61%).

С приемане на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г. да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа.

За целта са изготвени, и одобрени от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса „Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г”,които определят реда за осигуряване, предписване, отпускане, получаване, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грипи дейностите по прилагането им. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg/page/29/. Предвидено е имунизацията с грипни ваксини да се провежда през периода октомври - декември от общопрактикуващи лекари,сключили договори по чл. 59,ал.1 от Закона за здравното осигуряванеза лицата, включени впациентската им листа.

Обръщаме Ви внимание, че към момента в посоченото приложение е регистриран единствено лекарственият продукт - VaxigripTetra в опаковка по 10 бр., предварително напълнени спринцовки с игла, което общопрактикуващите лекари е необходимо да съобразяват при изготвяне на заявките си.