ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2020/2021 г.

ДЕТСКИ ЯСЛИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Отчитането ще се извършва чрез web-базирано приложение, което ще бъде достъпно от 11.01.2021 до 25.01.2021 г. на страницата на НСИ (https://www.nsi.bg/zDY/ – раздел За респондентите), както и инструкция за работа с него. 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

В ситуацията на все по-широкото разпространение на COVID-19 и с цел ограничаване на социалните контакти   като част от противоепидемичните мерки и през 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез   вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен   носителна отчетите и приложенията към тях с данни за 2020 г.

Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните всичките  работни листове (sheet-ове),  оцветени в жълто, които съдържат съответните  раздели от отчета.

Моля, в изпратения имейл укажете номера на Вашето удостоверение или идентификационния код на практиката Ви.

Попълнените отчети и приложенията към тях трябва да изпратите на официалната ни електронна  поща md_zi@rzipd.com в срок до 19.03.2021 г.

За справки, свързани с електронните отчети: тел. 032/644 201

УКАЗАНИЯ за попълване на годишните отчети

****************************************************************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

****************************************************************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

***************************************************************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА    

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА       

**************************************************************************************************

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

**************************************************************************************************

ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

**************************************************************************************************

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

**************************************************************************************************

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

**************************************************************************************************