Нормативни документи

Прикрепен файлРазмер
02-ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.pdf694.78 KB
03-ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИ.pdf1.29 MB
01-ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО.doc654.5 KB
04-ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.pdf229.17 KB
05-ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ.pdf1.55 MB
06-НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И.pdf126.29 KB
07-НАРЕДБА №28 за устройството реда и организацията на работа на аптеките.pdf789.02 KB
08-НАРЕДБА 49 за основните изисквания на които трябва да отговарят устройства, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения.pdf562.63 KB
09-Наредба за правото на достъп до медицинска помощ.pdf192.87 KB
10-НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ.pdf214.54 KB
11-НАРЕДБА 21 за реда и регистрацията, съобщаване и отчет на ЗБ.pdf487.29 KB
12-НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО.pdf214.46 KB
13-Наредба 3 за условията и реда за извършване на дезинфекция и дезинсекция.pdf160.23 KB
14-НАРЕДБА № 47 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И.pdf1.12 MB
15-НАРЕДБА № 15 ОТ ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В Р.pdf3.1 MB
16-НАРЕДБА № 19 ОТ 27 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО.pdf133.6 KB
17-НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА.pdf2.09 MB
18-Наредба 36 за условията реда за упражняване на държавен здравен контрол.pdf431.84 KB
19-НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСК.pdf162.07 KB
20-НАРЕДБА 9 за условията и реда за съобщаване и поддържане на публичен регистър.pdf457.01 KB
21-НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВО.pdf247.61 KB
22-НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ.pdf317.61 KB
23-НАРЕДБА № 6 -10.08.2011 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7.pdf369.04 KB
24-Наредба 37 за здравословното хранене на учениците.doc87 KB
25-НАРЕДБА № 23 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ Н.pdf175.61 KB
26-НАРЕДБА № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.pdf157.05 KB