ЛКК

 

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че съгласно чл.7, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ /Правилник за устройството и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза/, изм. и доп. в ДВ бр. 84/25.10.2019 г. ежегодно до 25 януари директорът на РЗИ определя със заповед съставите на ЛКК (постоянните и резервните членове) по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения.Предложенията по ал. 1 се подават до съответната РЗИ в срок до 10 януари, изготвени по  образец съгласно приложения №1, 2 и 3  и  съобразени с чл.6 и чл. 24, ал. 6 от същия правилник:

Чл. 6. (1) В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директорите на РЗИ.

(2) В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, от които един е председател.

(3) Лекарски консултативни комисии се създават в следните лечебни заведения за извънболнична помощ:

1. в амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ, при условие че в тях работят не по-малко от трима специалисти;

2. в медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и в диагностично-консултативните центрове, които в зависимост от възможностите са общи и специализирани ЛКК:

а)общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: невролог (неврохирург), хирург (ортопед) и председател - специалист по вътрешни болести с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина; общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст, които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК участват и тримата специалисти;

б) по изключение при липса на кадрови капацитет за изграждане на специализирани ЛКК по детски, очни и психични болести в състава на общата ЛКК могат да бъдат включени специалисти по очни, детски и психични болести; тези специалисти участват в работата на ЛКК само при освидетелстване на случаи с детски, очни и психични болести, както и при случаи за гледане и придружаване на болни деца до 16-годишна възраст;

в) специализирани ЛКК (неврологични, хирургични, очни, УНГ и т. н.) се създават, при условие че в дадените медицински специалности има кадрови възможности и при спазване изискванията на ал. 2.

(4) По изключение лекар може да участва в две ЛКК - в лечебно заведение за болнична помощ и в лечебно заведение за извънболнична помощ, при условие че работи и в двете лечебни заведения.

(5) По изключение при липса на кадрови капацитет лекар, включен в състава на обща ЛКК на лечебно заведение за извънболнична помощ, може да председателства специализирана ЛКК по съответния профил на своята клинична специалност, при условие че не е включен в ЛКК към лечебно заведение за болнична помощ.

(6) Лекари от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) не могат да участват в съставите на ЛКК.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) При наличие на повече от един медицински център, дентален център или диагностично-консултативен център на територията на населеното място по преценка на директора на РЗИ може да се създават специализирани ЛКК с участието на специалисти от различните центрове или групови практики за специализирана помощ. Документацията във връзка с дейността на тези ЛКК се води от лечебното заведение, определено в заповедта на директора на РЗИ по чл. 7, ал. 1.

(8) В лечебните заведения за болнична помощ се създават специализирани ЛКК по отделения и клиники и обща ЛКК по смисъла на ал. 3, т. 2.

Чл. 24, ал. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ: лекуващите лекари /лекари по дентална медицина/ подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.

 

За улесняване работата на сформираните ЛКК са публикувани:

Приложения №№1, 2 и 4 в рубрика „Образци на формуляри“, Дирекция „Медицински дейности“;

Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8 – протокол на ЛКК;

Приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8 – кодове на медицинските специалности.

 

На вниманието на всички заинтересовани органи и лица относно информация за ЛКК, имащи право да издават протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 към Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.,  изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

 

 

СФОРМИРАНИ  КОМИСИИ

СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ по чл. 5,  ал.1 от ЗЛЗ и Университетски болници в област Пловдив
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 

 

СПИСЪК на  Териториални експертни лекарски комисии  в област Пловдив
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ по чл. 5,  ал.1 от ЗЛЗ и Университетски болници в област Пловдив
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 
СПИСЪК на ЛКК, издаващи протоколи за отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания, съгласно Приложение №2 към чл. 68, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

 

СПИСЪК на Териториални експертни лекарски комисии в област Пловдив
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ по чл. 5,  ал.1 от ЗЛЗ и Университетски болници в област Пловдив
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 
СПИСЪК на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ в област Пловдив, определени със заповед на Директора на РЗИ
 
СПИСЪК на  Териториални експертни лекарски комисии  в област Пловдив