КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Счетоводител“ в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТ „Счетоводител“

 

в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в норм. актове за заемане на конкурсната длъжност:

  • образование:  Проф. бакалавър;
  • професионален опит – 0 години;
  • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:  няма

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • да притежават образователно- квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионална област :Икономика
  • да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест
  • Интервю

 

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома

 

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 12.06.2020, в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес Пловдив, ул Перущица №1.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://riokozpd.com/, както и на информационно табло на входа на сградата на РЗИ Пловдив.

 

8. Описание на длъжността: Осчетоводява и анализира сметки от Сметоплана на бюджетните организации; Изготвя финансови анализи; Изготвя извлечения и справки от аналитичните сметки; извършва всички дейности, свързани с обработката на финансово счетоводните документи по сметки.

 

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 610 лв.