КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", ОТДЕЛ "ДЗК":

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ„Инспектор“

 

в Отдел Държавен здравен контрол, с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование:  Проф. бакалавър;
 • професионален опит – 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

няма

 

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • да притежават образователно-квалификационна степен “ професионален бакалавър” със специалност : санитарен инспектор; здравен инспектор, инспектор по обществено здраве, управление на  здравните грижи, опазване и контрол на общественото здраве; фелдшер;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването;
 • да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС;
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС;
 • Копие от диплома.

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 13.08.2020 г., в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес Пловдив ул Перущица 1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://rzipd.com/, кактои на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1 и в сайта на инспекцията..

8. Описание на длъжността: Извършване на систематичен и насочен здравен контрол, по спазването на здравните изисквания, в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението.

 

9.Минимален размер на основната заплата,определена за длъжността -  610 лв.