КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", ОТДЕЛ "ПБПЗ и ЗТЕ":

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Главен инспектор“

 

в Отдел ПБПЗ и ЗТЕ, с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование:  Бакалавър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

                                 Няма

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • да притежават образователно-квалификационна степен “ магистър” със специалност: медицина
 • да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването;

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

 

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

 

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 04.08.2020 г., в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес Пловдив ул Перущица №1.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://rzipd.com/, кактои на информационното табло на входа на сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1.

 

8. Описание на длъжността: Планиране и реализиране на дейности по Регионални, Национални програми и проекти в областта на профилактика на болестите и промоция на здравето.

 

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  610 лв.