КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ експерт В ОТДЕЛ Здравна информация

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ„Старши експерт“

 

в Отдел Здравна информация, с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

  • образование:  Бакалавър;
  • професионален опит – 1 години;
  • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

няма

-

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Да има познания по операционните системи, текстообработващи програми, Excel, Access; да притежава умения за бързо въвеждане на данни.

4. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест
  • Интервю

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома
  • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 25.08.2020, в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес Пловдив ул Перущица №1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страница: http://rzipd.com/, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1 и в сайта на инспекцията.

8. Описание на длъжността: 1. Въвежда в информационни системи документите, постъпващи в отдела. 2. Контролира въведените данни и извършва корекция на откритите грешки. 3. Извършва всички операции по съхраняване на данни, прехвърляне на данни между технически носители, възстановяване на масиви и разпечатване на текстова и таблична информация. 4. Работи по регистри и бази данни, които се водят в отдела..

9.Минимален размер на основната заплата,определена за длъжността -  610лв.