Дирекция "Оществено здраве"

Директор дирекция: д-р Цвета Иванова

тел.: 032 / 644 244;  0884 837 653;

факс: 032 / 643 438

e-mail: rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg


ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

Началник отдел: химик  Милена Шикова

Тел: 032 / 645 558;  0884 546 162


ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Началник отдел: инж. Мария Иванова

тел.: 032/646662;  0884 546 152


ОТДЕЛ “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”

Началник отдел: Иванка Къева

Тел: 032 / 644 477;   0884 810 426    


ОТДЕЛ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Началник отдел: Марияна Янева

тел.: 0882 277 491


Правомощия на Дирекция "Обществено здраве":

1.     извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2.     контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3.     извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4.     извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5.     извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;

6.     извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7.     взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

8.     издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

9.     съставя актове за установяване на административни нарушения;

10.  прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

11.  участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

12.  съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

13.  извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14.  предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

15.  участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

16.  разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

17.  участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18.  събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

19.  извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;

20.  определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

21.  осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

22.  проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;

23.  организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

24.  проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;

25.  планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

26.  организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

27.  планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

28.  осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;

29.  оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

30.  организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

31.  организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

32.  разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

33.  участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

34.  извършва лабораторни изпитвания и измервания:

35.  а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

36.  б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

37.  в) по искане на физически и юридически лица;

38.  участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;

39.  участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

40.  извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

41.  изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

42.  осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

43.  осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

44.  създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

45.  участва в национални и международни изпитвания за пригодност.