Дирекция "Медицински дейности"

Прикрепен файлРазмер
Заявление по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ за издаване на удостоверение за недостатъчност42.5 KB
Заявление по чл. 81, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЛЗ за издаване на удостоверение за недостатъчност44 KB
Заявление за регистриране на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве60 KB
Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве44 KB
Заявление за издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина на основание на Наредба № 5 от 2011 г. 42 KB
Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина на основание на Наредба № 5 от 2011 г.39.5 KB
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества33.5 KB
Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества35 KB
Заявление за издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия с лекарствени продукти в аптека40.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия40.5 KB
Заявление за издаване на становищe за унищожаване на лекарства44.5 KB
Приложение 2 (Заповед) към Наредба №4 за унищожаване на лекарства13.66 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптечен склад34 KB
Декларация за втори лекар/лекар по дентална медицина32.5 KB
Декларация за промяна в обстоятелствата по ЗКНВП33 KB
Декларация по чл. 43 от ЗЛЗ33.5 KB
Тримесечен отчет на аптека46 KB
Заявление за регистрация по чл. 40 от ЗЛЗ на ЛЗИБП и хосписи и издаване на удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2 от ЗЛЗ64 KB
Заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация, поради промяна в обстоятелствата, във връзка с чл. 43 от ЗЛЗ 55 KB
Заявление за заличаване на регистрацията на лечебно заведение на основание раздел ІІ, чл. 45, ал. 1 от ЗЛЗ58 KB
Заявление-декларация за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК54 KB
Заявление за издаване на заповед за ЛКК - Приложение 1172 KB
Заявление за закриване/промяна на вида и състава на ЛКК - Приложение 2141 KB
Заповед за ЛКК в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и университетските болници - Приложение 4333 KB
Заповед за определяне на ТЕЛК. Приложение №5 към чл. 10, ал. 3259.95 KB
Заявления за получаване на удостоверение по реда на чл. 47 от ЗЛЗ за ЛЗБП и диализните центрове62 KB
Заявления за получаване на удостоверение по реда на чл. 50 от ЗЛЗ за ЛЗБП и диализните центрове62.5 KB