Състоянието на питейната вода в Пловдив област в периода 29.05.2017 г. -16.06.2017 г.

  С П Р А В К А

за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за

                                         29.05.2017 г. -16.06.2017 г.

1. Населените места с режимно водоснабдяване –няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период -28 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг -21 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –

няма.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 20.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –20.

 

РЕЗУЛТАТИ НА РЗИ-ПЛОВДИВ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,

взети от пунктове – от крана на консуматора

дата на пробовзимане

Населено място

пункт на пробовзимане

обща алфа

активност

 

 

 

Bq/l

дата на пробовземанеслед „промиване с повишено налягане”

обща алфа

активност

 

 

 

Bq/l

 

 

 

16.05.2017г.

 

30.05.2017г.

13.04.2017г.

град Първомай

Проба №1,

частен дом,

ул. „Антим 1” №25

0,86±0,008

15.05.2017г.

0,33±0,03

13.04.2017г

град Първомай

Проба №2,

частен дом,

ул. „Стефан Стамболов” №37

0,80±0,08

15.05.2017г.

0,43±0,04

13.04.2017г

село Крушево, община Първомай

Проба №1,

частен дом,

ул. „ 1-ва” №15

0,53±0,05

15.05.2017г.

0,22±0,02

13.04.2017г

село Крушево, община Първомай

Проба №2,

частен дом,

бивш селскостопански двор

0,90±0,09

15.05.2017г.

0,38±0,04

13.04.2017г

село Караджалово, община Първомай

Проба №1,

частен дом,

ул. „ 1-ва” №19

0,51±0,05

15.05.2017г.

0,42±0,04

13.04.2017г

село Караджалово, община Първомай

Проба №2,

частен дом,

ул. „ 1-ва” №108

0,62±0,06

15.05.2017г.

0,62±0,06

13.04.2017г

село Градина, община Първомай

Проба №1,

частен дом,

ул. „ Христо Ботев” №106А

0,74±0,07

15.05.2017г.

0,48±0,05

13.04.2017г

село Градина, община Първомай

Проба №2,

частен дом,

ул. „ Панайот Волов” № 2

0,66±0,07

15.05.2017г.

0,71±0,07

 

 

 

 

 

14.06.2017г.

18.04.32017г.

село Православен, община Първомай

Проба №1, частен дом,

ул. „4-та” №19

0,64±0,06

22.05.2017г.

0,31±0,03

18.04.32017г.

село Православен, община Първомай

Проба №2, частен дом,

ул. „3-та” №2

1,23±0,12

22.05.2017г.

0,42±0,04

18.04.32017г.

село Бяла река, община Първомай

Проба №1, частен дом,

ул. „2-ра” №84

0,87±0,09

22.05.2017г.

0,36±0,04

18.04.32017г.

село Бяла река, община Първомай

чешма в двора на

ОУ „Любен Каравелов”

0,36±0,04

22.05.2017г.

0,26±0,03

18.04.32017г.

село Милево, община Първомай

Проба №1,

кафе-ресторант „Планета”,

ул. „2-ра”

0,25±0,02

22.05.2017г.

0,28±0,03

18.04.32017г.

село Милево, община Първомай

Проба №2,

хранителен магазин,

ул. „1-ва” №14

0,24±0,02

22.05.2017г.

0,31±0,03

18.04.32017г.

село Белозем, община Раковски

частен дом,

ул. „Подем” №1

0,27±0,03

22.05.2017г.

0,43±0,04

18.04.32017г.

село Белозем, община Раковски

чешма пред кметството

0,13±0,01

22.05.2017г.

0,22±0,02

18.04.32017г.

село Борец община Брезово

Проба №1, чешма пред кметството, ул. „Първа”

0,19±0,02

22.05.2017г.

0,24±0,02

18.04.32017г.

село Борец община Брезово

Проба №2, частен дом,

ул. „Първа” №29

0,20±0,02

22.05.2017г.

0,16±0,02

Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l

Във връзка с надвишените стойности на общата алфа активност над определеното контролно ниво, са извършени допълнителни анализи за определяне на специфични радионуклиди в Изпитвателна лаборатория „Еколаб” при „ДИАЛ”ООД, Бухово, възложени от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, Пловдив. При този анализ не са констатирани активности на естествени и изкуствени радионуклиди, които да водят до завишаване на параметричната стойност на индикативната доза над 0,1 милисиверт/година.

Предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –7 броя.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.гр. Асеновград

Колититър

20см³

> 30 см³

2.кв. Долни Воден,

Община Асеновград

Колититър

20см³

> 30 см³

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници 6 броя.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –2 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Нареченски бани

КЕИ „Галерия”

Колиформи

Установи се в 250ml

0/250

2.с. Нареченски бани

Сондаж 5

Колиформи

Установи се в 250ml

0/250

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /72 /: шигелози –0; салмонелози -1, колиентерити – 0; ентероколити – 71; вирусни хепатити – 0.

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–4 броя.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма