СПРАВКА за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 19.06.2017 г. - 30.06.2017 г.

1. Населените места с режимно водоснабдяване –няма.          

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период -42 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг -21 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –2 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Новаково

Община Асеновград

Остатъчен хлор

0,8 mg/l

0,3 -0,4

2. с. Червен

Община Асеновград

Коли форми

Ешерихия коли

6/100 CFU/см³

36/100/см³

0/100

0/100

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 23 броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Добри дол

Община Първомай

Натрий

297 mg/l

200 mg/l

2.Дълбок извор

Община Първомай

Коли форми

Ешерихия коли

Сулфитредуциращи клостриди

1,45 ± 0,19(log 10)

1,45 ± 0,19(log 10)

1,66 ± 0,22 (log 10)

0/100

0/100

0/100

3. с.Кочево

Община Садово

Сулфитредуциращи клостриди

1,38 ± 0,22 CFU/см³

0/100

4.с.Татарево

Община Първомай

Остатъчен хлор

Нитрати

0,8 mg/l

103,7 ± 1,2 mg/l

0,3 -0,4

50 mg/l

5. с. Стрелци

Община Брезово

Мътност

 

Фосфати

4,70 ± 0,09 FNU- неприемлив

 

0,63 ± 0,02mg/l

Приемлив за потребителите

0,50 mg/l

6. с. Ново Железаре

Община Хисаря

Сулфитредуциращи клостриди

1,20 ± 0,22 CFU/см³ (log 10)

0/100 CFU/см³

7. с. Мътеница

Община Хисаря

Мътност

4,70 ± 0,09 CFU/см³

Приемлив за потребителите

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –няма.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници 17 броя.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –4 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.гр. Баня –Сондаж В

Община Карлово

Коли форми

Общ брой мезофилни анаеробни микроорганизми

1,62 ± 0,07mg/l(log 10)

48 CFU/см³/ml

при tº от 20 ± 2 за 72 часа

0/250

не повече от 20CFU/см³/ml

2. гр. Баня –Сондаж Г

Община Карлово

Коли форми

1,62 ± 0,07mg/l(log 10)

 

0/250

3. гр. Баня –Сондаж А

Коли форми

Общ брой мезофилни анаеробни микроорганизми

1,62 ± 0,07mg/l(log 10)

62 CFU/см³/ml

при tº от 20 ± 2 за 72 часа

0/250

Не повече от 20CFU/см³/ml

4. с. Брягово

Община Първомай

Коли форми

Ешерихия коли

Установи се в 250 ml

Установи се в 250 ml

0/250

0/250

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /98/: шигелози –0; салмонелози -7, колиентерити – 0; ентероколити – 91; вирусни хепатити – 0.

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–4 броя.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите от Пловдивска област,

извършени в Изпитвателна лаборатория по Радиоекология и Радиоизотопни изследвания към

 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров”, София,

възложени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Пловдив

Дата на пробовзимане

Населено място

Пункт на пробовзимане

Естествен уран*

mg/l

Дата на протокола от анализа

13.06.2017г.

с. Рогош

чешма на площада

0,004±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Маноле

ул. „Първа”№20

0,006±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Войводиново

чешма на площада

0,005±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Калековец

ул. „Цар Симеон”№34

0,013±0,003

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Труд

чешма на площада

0,005±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Граф Игнатиево

ул. „Граф Игнатиев” №11

0,007±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Бенковски

чешма на площада

0,009±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Костиево

чешма на площада

0,008±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Царацово

ул. „Хан Аспарух” №19

0,008±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Оризаре

чешма на площада

0,022±0,004

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Брестовица

фонтанка на площада

0,005±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

гр. Перущица

общинска чеима до ЕАЗ

0,006±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

гр. Перущица

чешма до пазара

0,008±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Скобелево

частен дом на ул. „Родопи” №14

0,004±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Устина

чешма в двора на църквата

0,005±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

гр. Кричим

чешма в поликлиниката

0,005±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Ново село

чешма пред кметството

0,006±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Три водици

чешма в двора на кметството

0,007±0,001

21.06.2017г.

13.06.2017г.

гр. Стамболийски

частен дом на ул. „Христо Ботев”№36

0,010±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Йоаким Груево

фонтанка на площада

0,012±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Цалапица

частен дом на ул. „Минзухар” №8

0,008±0,002

21.06.2017г.

13.06.2017г.

с. Кадиево

фонтанка до църквата

0,005±0,001

21.06.2017г.

 

*Максимална стойност 0,03mg/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите от Пловдивска област,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 15.06.2017год – 30.06.2017год.

Дата на пробовзимане

Населено място

Пункт на пробовзимане

Обща алфа

активност*

 

Bq/l

Обща бета активност*

 

Bq/l

Естествен уран*

 

   mg/l

 

 

 

 

 

индикативна доза

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

03.04.2017г.

гр. Пловдив

РЗИ-Пловдив, ул. „Перущица”№1, чешма на ет. 2

0,090±0,009

0,42±0,04

0,0010±0,002

 

˂0,1

29.06.2017г.

 

*Максимална стойност 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

*Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

*Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели