Справка за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 15.05.2017 г. - 28.05.2017 г.

1. Населените места с режимно водоснабдяване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период - 14броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 19броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – няма.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – няма.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 27 броя.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 брой.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1. гр. Хисаря

Ентерококи

1,08 ± 0,07 log 10

0/250 CFU/см³

 

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /66 /: шигелози – 1; салмонелози - 2, колиентерити – 0; ентероколити – 63; вирусни хепатити – 0.

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода – няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания – 1 брой.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма