Справка за питейните води в област Пловдив

Към дата 17.07.2019 год. в следните населени места от Пловдивска област: село Брягово, село Бяла река, село Караджалово и село Пъдарско питейната вода от централното водоснабдяване е забранена за питейни цели и приготвяне на храна поради установено съдържание на естествен уран над максималната стойност, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Питейната вода в посочените населени места може да се използва за битови цели.

На 17.07.2019 год. е отменена забраната за пиене и приготвяне на храна в село Драгойново, община Първомай, поради констатирани стойности на естествен уран под максималната стойност, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За предприетите мерки своевременно са уведомени кметовете на населените места и водоснабдителното дружество.