РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА през периода 01.11.2018 г. – 30.11.2018 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

15.10.2018

ЗВ Брягово, област Пловдив

1,17±0,11

0,78±0,08

0,048±0,005

не може да се оцени

12.11.2018

23.10.2018

ЗВ Св.Илия, област Хасково

0,087±0,009

0,14±0,01

0,0032±0,0003

˂0,1

12.11.2018

23.10.2018

ЗВ Розино,област Хасково

0,10±0,01

0,23±0,02

0,0039±0,0004

˂0,1

12.11.2018

23.10.2018

ЗВ Славеево,област Хасково

0,18±0,02

0,094±0,009

0,0077±0,0008

не може да се оцени

12.11.2018

23.10.2018

ЗВ Долно поле,област Хасково

0,17±0,02

0,066±0,007

0,0074±0,0007

не може да се оцени

12.11.2018

23.10.2018

ЗВ Железино,област Хасково

0,10±0,01

0,33±0,03

0,0040±0,0004

˂0,1

12.11.2018

30.10.2018

ЗВ Блатница,област Пазарджик

0,10±0,01

0,086±0,009

0,0038±0,0004

˂0,1

20.11.2018

30.10.2018

ЗВ Костандово ,област Пазарджик

0,048±0,005

0,062±0,006

˂0,003

˂0,1

20.11.2018

30.10.2018

ЗВ Сърница,област Пазарджик

0,047±0,005

0,073±0,007

˂0,003

˂0,1

20.11.2018

30.10.2018

ЗВ Побит камък,област Пазарджик

0,51±0,05

0,071±0,007

0,020±0,004

не може да се оцени

20.11.2018

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                           По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.