РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА през периода 01.10.2018 г. – 31.10.2018 г.

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол      през периода 01.10.2018г. – 31.10.2018г.

 

дата на пробовзимане

Населено място

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

дата на протокола от анализа

 

 

02.10.2018

ЗВ Свобода,област Ст. Загора

0,22±0,02

0,0038±0,0004

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Яворово,област Ст. Загора

0,22±0,02

0,0067±0,0007

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Коларово,област Ст. Загора

0,054±0,005

0,0035±0,0004

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Ново село,област Ст. Загора

0,043±0,004

0,0042±0,0004

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Ветрен,област Ст. Загора

0,15±0,02

˂0,003

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Николаево,област Ст. Загора

0,11±0,01

0,0040±0,0004

29.10.2018

02.10.2018

ЗВ Манолово,област Ст. Загора

0,015±0,002

˂0,003

29.10.2018

04.10.2018

ЗВ Шабла 1, с.Вранино, област Добрич

0.19±0,02

0,0076±0,0008

29.10.2018

04.10.2018

ЗВ Белгун, с.Белгун, област Добрич

0.10±0,01

˂0,003

29.10.2018

04.10.2018

ЗВ Каварна, гр. Каварна, област Добрич

0.14±0,01

0,0054±0,0005

29.10.2018

04.10.2018

ЗВ Балчик, гр. Балчик, област Добрич

0.13±0,01

0,0048±0,0005

29.10.2018

04.10.2018

ЗВ Албена, гр. Албена, област Добрич

0.30±0,03

0,0078±0,0008

29.10.2018

09.10.2018

ЗВ Горно грахово, област Кърджали

0.21±0,02

0,0034±0,0003

31.10.2018

09.10.2018

ЗВ Млечино, област Кърджали

0.17±0,02

˂0,003

31.10.2018

09.10.2018

ЗВ Брезен, област Кърджали

0.016±0,002

0,0039±0,0004

31.10.2018

09.10.2018

ЗВ Бойно, област Кърджали

0.20±0,02

˂0,003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Кутела, област Смолян

0.13±0,01

˂0,003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Орешец, област Смолян

0.13±0,01

˂0,003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Петково, област Смолян

0.12±0,01

˂0,003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Момчиловци, област Смолян

0.069±0,007

˂0,003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Соколовци, област Смолян

0.23±0,02

0,0032±0,0003

31.10.2018

10.10.2018

ЗВ Смилян, област Смолян

0.11±0,01

0,0065±0,0007

31.10.2018

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                           По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.