РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА през периода 01.04.2018 г. – 06.06.2018 г.

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.04.201г. – 06.06.201г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

03.04.2018г.

ЗВ Ковач, област Ст.Загора

0,21±0,02

0,038±0,004

0,0091±0,0009

не може да се оцени

23.04.2018

03.04.2018г.

ЗВ Габарево-малка, област Ст.Загора

0,073±0,007

0,025±0,003

0,0046±0,0005

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ Ковач, област Ст.Загора

0,045±0,005

0,15±0,01

0,00010±0,00002

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ „Кирилово”,

област Стара Загора

0,10±0,01

0,10±0,01

0,0043±0,0004

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ ”Остра могила”,

област Стара Загора

0,029±0,003

0,63±0,06

˂0,003

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ „Александрово”,

област Стара Загора

0,013±0,001

0,050±0,005

˂0,003

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ „Средногорово”,

област Стара Загора

0,052±0,005

0,010±0,001

˂0,003

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ „Изворово”,

област Стара Загора

0,019±0,002

0,22±0,02

˂0,003

˂0,1

23.04.2018

03.04.2018г

ЗВ „Гурково”,

област Стара Загора

0,028±0,003

0,048±0,005

˂0,003

˂0,1

23.04.2018

11.04.2018

ЗВ „Иван Вазово”,

област Пловдив

0,10±0,01

0,20±0,02

0,0042±0,0004

˂0,1

25.04.2018

11.04.2018

ЗВ „Отец Паисиево”,

област Пловдив

0,067±0,007

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

25.04.2018

11.04.2018

ЗВ „Горна махала”,

област Пловдив

0,044±0,004

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

25.04.2018

11.04.2018

ЗВ „Черноземен”,

 

0,072±0,007

0,18±0,02

0,0030±0,0005

˂0,1

25.04.2018

11.04.2018

ЗВ „Долна махала”,

област Пловдив

0,060±0,006

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

25.04.2018

17.04.2018

ЗВ „Джебел”,

област Кърджали

0,080±0,008

0,38±0,04

0,0037±0,0004

˂0,1

15.05.2018

17.04.2018

ЗВ „Припек”,

област Кърджали

0,039±0,004

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

15.05.2018

17.04.2018

ЗВ „Устрен”,

област Кърджали

0,090±0,009

0,15±0,02

0,0042±0,0004

˂0,1

15.05.2018

17.04.2018

ЗВ „Мишевско”,

област Кърджали

0,070±0,007

0,13±0,01

0,0033±0,0002

˂0,1

15.05.2018

24.04.2018

ЗВ „Казанка”,

област Ст.Загора

0,50±0,05

0,25±0,03

0,025±0,005

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Стърница”,

област Смолян

0,027±0,003

0,027±0,003

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Борино”,

област Смолян

0,047±0,005

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Буйново”,

област Смолян

0,044±0,004

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Ягодина”,

област Смолян

0,017±0,002

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Доспат”,

област Смолян

0,044±0,004

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

25.04.2018

ЗВ „Змеица”,

област Смолян

0,011±0,001

0,015±0,002

˂0,003

˂0,1

17.05.2018

09.05.2018

ЗВ” Колец”, област Хасково

0,080±0,008

0,24±0,02

0,0035±0,0004

˂0,1

01.06.2018

09.05.2018

ЗВ” Зорница”, област Хасково

0,065±0,007

0,037±0,004

˂0,003

˂0,1

01.06.2018

09.05.2018

ЗВ” Горно Войводино”, област Хасково

0,097±0,009

0,58±0,06

0,0044±0,0005

˂0,1

01.06.2018

09.05.2018

ЗВ” Книжовник”, област Хасково

0,10±0,01

0,47±0,05

0,0047±0,0005

˂0,1

01.06.2018

09.05.2018

ЗВ” Козлец”, област Хасково

0,084±0,008

0,24±0,02

0,0041±0,0005

˂0,1

01.06.2018

09.05.2018

ЗВ” Корен”, област Хасково

0,092±0,009

0,73±0,07

0,0032±0,0003

˂0,1

01.06.2018

15.05.2018

ЗВ”Панагюрище 1-ва зона, област Пазарджик

0,065±0,007

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

05.06.2018

15.05.2018

ЗВ”Панагюрище 2-ра зона, област Пазарджик

0,068±0,007

0,029±0,003

˂0,003

˂0,1

05.06.2018

15.05.2018

ЗВ”Свобода, област Пазарджик

0,042±0,004

0,045±0,005

˂0,003

˂0,1

05.06.2018

15.05.2018

ЗВ”Пещера-север, област Пазарджик

0,052±0,005

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

05.06.2018

29.05.2018

с.Брягово, общ.Първомай

1,02±0,10

1,49±0,14

0,045±0,005

не може да се оцени

14.06.2018

29.05.2018

с.Драгойново, общ.Първомай

0,23±0,02

0,14±0,01

0,0087±0,0009

не може да се оцени

14.06.2018

29.05.2018

с.Караджалово, общ.Първомай

0,044±0,004

0,090±0,009

˂0,003

˂0,1

14.06.2018

29.05.2018

гр.Първомай, общ.Първомай

0,43±0,04

0,34±0,03

0,030±0,002

не може да се оцени

14.06.2018

29.05.2018

с.Чоба, общ. Брезово

0,10±0,01

0,38±0,04

˂0,003

˂0,1

14.06.2018

29.05.2018

с.Болярино, общ.Раковски

0,34±0,03

0,48±0,05

0,012±0,002

не може да се оцени

14.06.2018

29.05.2018

с.Пъдарско, общ. Брезово

0,51±0,05

0,31±0,03

0,020±0,002

не може да се оцени

14.06.2018

05.06.2018

Вода от с.Ново село

0,047±0,005

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

05.06.2018

Вода от с. Йоаким Груево

0,023±0,002

0,059±0,006

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

05.06.2018

Вода от с.Злати трап

0,087±0,009

0,20±0,02

0,030±0,003

˂0,1

26.06.2018

06.06.2018

Вода от с.Бачково

0,069±0,007

0,20±0,02

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.