П Р Е Д П И С А Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО                                       ДО   

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -ПЛОВДИВ                          АИППМП/АГППМП

Изх.№ ПЕК-45/05.09.2019г.                                                                …………………………………………..

   …………………………………………..

   …………………………………………..                                         

П Р Е Д П И С А Н И Е

За провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки

 

Подписаният:

Собствено,бащино и фамилно име

На длъжност:

Дирекция,отдел

При проверка на обект:                                                                   на:

Адрес:                                                                                                                     

_______________________________________________________________________________________________

Във връзка с продължаващото разпространение на морбили на територията на страната и  начало на учебната година е необходимо спешно да се предприемат мерки за недопускане внос на морбилен вирус сред възприемчиви лица в детски колективи.

Въз основа на извършените до момента анализи на заболяемостта от морбили през 2019г. в България, основна група от населението в риск от заразяване са децата до 8-9г. възраст в ромските общности. По данни от Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България 55.4% от заболелите деца от посочената група са с данни за проведена имунизация срещу морбили. При допълнително проведени изследвания за наличие на постваксинален имунитет при имунизирани заболели деца се установи липсата на такъв и срещу трите ваксинални антигена, което допълнително затруднява предприемането на адекватни противоепидемични мерки.

Предвид гореизложеното и с цел ограничаване и предотвратяване разпространението на морбили в страната и на основание Заповед на МЗ № РД-01-257/05.09.2019г. за провеждането на субнационална имунизационна кампания при децата от цитираната група в риск.

На основание чл.38 ал.1 от Закона за здравето ДВ бр.70/2004г

П Р Е Д П И С В А М:

                1.Извънредната имунизационна кампания  е за всички лица, навършили 13 месечна до 8 годишна възраст от уязвими групи и или със затруднен достъп до здравни услуги фигуриращи в пациентската листа на ОПЛ с 1 доза комбинирана ваксина МПР. Срок: 05.10.2019г.

               2.При прилагане на ваксината МПР да се спазва Наредба № 15 от 12.05.2005г за имунизациите в РБългария. Срок: Текущ

               3.Ваксината необходима за провеждане на имунизационната кампания следва да получите веднага   от РЗИ Пловдив. Срок: Веднага

               4.Периода за провеждане на имунизацията – 05.09 – 05.10.2019г.

               5.Всеки петък до 14.00ч ОПЛ да предоставя в РЗИ Пловдив отдел ПЕК информация за проведените имунизация в следния вид:

 

Възраст

Дата на провеждане

Серия

 

 

 

 

 

Отговорността за изпълнението възлагам на: ………………………………………………………………………….

Адрес:

 

На основание чл.45 ал.1 от Закона за здравето ДВ бр.70/2004г това предписание може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването му не спира неговото изпълнение. На основание чл.45 ал.2 т.1 от Закона за здравето ДВ бр.70/2004г Предписанието може да се обжалва по административен ред пред Директора на РЗИ – Пловдив

          Държавен здравен инспектор:____________

      Подпис

ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО

Дата

         Ден,месец,година

Връчил:_____________                                                                  Получил:_____________________

       Подпис                                                                                                                                                         подпис

Собствено, бащино и фамилно име                                                                                                 Собствено, бащино и фамилно име