Проект “Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – Пловдив”

В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”,  съфинансирано  от ЕС чрез Европейския социален фонд, с наименование на проекта “Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – Пловдив” рег. № А09-31-137C/12.06.2009 год. е стартирана  процедура по ЗОП.

 

Информацията за поръчката ще бъде публикувана в рубриката “ПРОЕКТ ПО ОПАК” 

Допълнителна информация ,Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки),  Оферти или заявления за участие могат да бъдат получени на:

 

Адрес/и за контакти:

Регионална здравна инспекция - Пловдив

Пощенски адрес: ул. Перущица" № 1

Град: Пловдив Пощенски код:4000

Държава: България

Телефон: 032/649 000   

На вниманието на: Мариана Паунова Наумова –Щърбова; GSM 0886 252928

E-mail: rzipd@plov.net Факс: 032/643 438