Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ

на постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацияот обществения сектор,

по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Пловдив

през 2017год.

В РЗИ – Пловдив е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда приемането,  регистрирането,  разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

1. Постъпили заявления:

През 2017г. са постъпили  857 бр. заявления, от тях:

- 205/двеста и пет/ бр. – на хартия в деловодството;

- 652 /шестотин петдесет и два/ бр. – по електронен път.

Заявленията са подадени от:

- неправителствени организации –  3 брой;

- юридически лица / учреждения –  3 броя;

- от журналисти – 0 броя;

- от физически лица – 851 броя.

Поисканата информация, касае дейността на Инспекцията и по своя вид  в един от случаите се касае за „официална информация”, а  в останалите  осемстотин петдесет и пет заявления тя е „служебна информация” – отнасяща се до контролните функции на Инспекцията.       По едно от постъпилите заявление РЗИ – Пловдив, не разполага с исканата информация и съгласно чл. 32 от ЗДОИ, то е препратено в срок, до компетентната институция, като за това е уведомен и заявителя.

Няма заявления касаещи информация от тип „служебна тайна” и/или „държавна тайна”, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Темите, по които е поискана информация са:

- Информация по Единната методика на МЗ за разделно отчитане на разходите, относно дейността на лечебните заведения – един брой;

- Информация относно изпълнение, на задълженията по чл. 15 от ЗДОИ – един брой;

- Информация, относно извършени проверки в обекти с обществено предназначение – протоколи от проверки, становища, доклади – осемстотин петдесет и четири броя;

2. Издадени актове:

РЗИ – Пловдив е изготвило 22 броя решения по ЗДОИ за 2017 год.

В  шест  от случаите,  решенията са изготвени в законово-определения срок – до 14 дни, а за шестнайсет от решенията срока за разглеждане и произнасяне е удължен с още 14 дни, на основание чл.31, ал.1 с оглед защита интересите на трети лица, за които се отнася поисканата информация.

За 544 заявления е поискано допълнително уточняване на исканата информация, съгласно чл. 29 от ЗДОИ.

След направени проверки в документацията, архивите, протоколите и др. в РЗИ – Пловдив, поради неналичност (такава не е създавана), на поисканата информация, са върнати уведомления до заявителя (835 осемстотин тридесет и пет), на основание чл.33 от ЗДОИ.

През отчетната година, няма изготвени  откази.

Относно обема на предоставяне на информацията – пълен достъп до поисканата информация е предоставен по шест от заявленията, а зашестнайсет,  достъпът е частичен,  с оглед защита интересите на трети лица.

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от заявителите, а именно осемнадесет пъти на хартиен носител и четири пъти на технически носител и/или електронна поща.

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към Министрески съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

 

Февруари, 2018 год.

Прикрепен файлРазмер
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2011 г.22.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2012 г.29 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2013 г.31.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2014 г.37 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2015 г.48 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2016 г.37.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2017 г.38.5 KB