Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

О Т Ч Е Т

НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ РЗИ – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

            В РЗИ – Пловдив е утвърдена процедура за организация на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, с която се урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

          І. Постъпили заявления:

          През 2018 година са постъпили10 бр. заявления, от тях:

 • 5 бр. на хартия в деловодството на РЗИ – Пловдив;
 • 5 бр. по електронен път /електронна поща/

Заявленията са подадени от:

 • неправителствени организации –  5 бр.
 • юридически лица /учреждения/ ДЗЗД –  1 бр.
 • журналисти –  0 бр.
 • физически лица – 4 бр.

Поисканата информация касае дейността на Инспекцията и по своя вид в два от случаите се касае за „официална информация“,  в седем от тях за „служебна информация“, а за едно от постъпилите заявления РЗИ – Пловдив не разполага с исканата информация исъгл. чл. 33 от ЗДОИ в срок е уведомен заявителя.   

Няма заявления касаещи информация от тип „служебна тайна“ и/или „държавна тайна“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

          Темите, по които е поискана информация са:

 • отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ – Пловдив за 2017;
 • проведените епидемиологични проучвания на болни от листериоза в Пловдивска област през периода 2015-2017 година;
 • нива на шум до обекти на въздействие след изпълнение на шумозащитни съоръжения по трасетата на определени проекти;
 • информация, относно структурата, организацията  и дейността на лечебни заведения;
 • информация за заболеваемост от белодробни заболявания в с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив;
 • становище от РЗИ – Пловдив за безопасност на работния процес за здравето на хората;
 • информация, относно брой деца с различни здравословни проблеми на територията на град Пловдив.

          ІІ. Издадени актове:

          РЗИ – Пловдив е изготвило осем броя решения по ЗДОИ за 2018 г.

В  осем от случаите решенията са изготвени в законовия срок – до 14 дни. По едно от заявленията няма изготвено решение, а лицето е уведомено, че РЗИ – Пловдив не разполага с исканата от него информация. Едно от заявленията е препратено по компетентност от НЦОЗА, но РЗИ – Пловдив е предоставило исканата информация на същото лице с предходно решение.

          Относно обема на предоставяне на информацията, с всички решения  е предоставен пълен достъп до поисканата информация, с която РЗИ – Пловдив разполага.

          Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.  

          Този отчет е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден Доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

 

Януари 2019 г.

Прикрепен файлРазмер
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2011 г.22.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2012 г.29 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2013 г.31.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2014 г.37 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2015 г.48 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2016 г.37.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2017 г.38.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2018 г.18.3 KB