Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ

ОТЧЕТ

на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Пловдив

през 201год.

В РЗИ – Пловдив е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда приемането,  регистрирането,  разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

1.    Постъпили заявления:

През 2016г. са постъпили  16бр. заявления, от тях:

- 7/седем/ бр. – на хартия в деловодството;

- 9 /девет/ бр. – по електронен път.

Заявленията са подадени от:

- неправителствени организации –  4 брой;

- юридически лица / учреждения –  5 броя;

- от журналисти – 0 броя;

- от физически лица – 7 броя.

Поисканата информация, касае дейността на Инспекцията и по своя вид  в два от случаите се касае за „официална информация”,  в тринадесет от тях за „служебна информация”,  а за едно от постъпилите заявление РЗИ – Пловдив, не разполага с исканата информация и съгласно чл. 33 от ЗДОИ в срок е уведомен заявителя.

Няма заявления касаещи информация от тип „служебна тайна” и/или „държавна тайна”, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Темите, по които е поискана информация са:

- Информация по Единната методика на МЗ за разделно отчитане на разходите, относно дейността на лечебните заведения;

- Информация относно Вътрешни правила, процедури;

- Информация, относо обекти с обществено предназначение ООП, подлежащ на регистрация и контрол в РЗИ - Пловдив;

- Информация, относно извършени проверки в подконтролни обекти, както лечебни заведения, така и обекти с обществено предназначение – протоколи от проверки, становища, доклади;

- Информация във връзка с контрол на забраната за тютюнопушене в ООП;

- Данни във връзка с регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ.

2.    Издадени актове:

РЗИ – Пловдив е изготвило 13 броя решения по ЗДОИ за 2016 год.     В девет от случаите решенията са изготвени в законовия срок – до 14 дни,    за шест от решенията срока за разглеждане и произнасяне е удължен с още 14 дни, на основание чл.31, ал.1 с оглед защита интересите на трети лица, за които се отнася поисканата информация.

Направени са два отказа на основания чл.37, ал.1 т.1 и чл.37, ал.1 т.2.

Имаме и един случай на отказ на заявителя от предоставения му достъп – чл.36, ал.1.

Относно обема на предоставяне на информацията – пълен достъп до поисканата информация е предоставен по осем от заявленията, а за шест, достъпът е частичен, с оглед защита интересите на трети лица.

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от заявителите, а именно осем пъти на хартиен носител и шест пъти на технически носител и/или електронна поща.

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към Министрески съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

 

Февруари 2017 г.

Прикрепен файлРазмер
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2011 г.22.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2012 г.29 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2013 г.31.5 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2014 г.37 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2015 г.48 KB
Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2016 г.37.5 KB