Мониторинг на води от 29.06.2017 г. до 06.07.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

2

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

25

-

21

1. Нитрати-

Гр. Игнатиево

-

-

Ведомс твени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

1

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

-

-

-