Мониторинг на води от 28.03.2019 г. до 03.04.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

1

-

7

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

7

-

3

1.нитрати-с.Татарево

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

 -

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-