Мониторинг на води от 27.09. 2017г. – 05.10. 2017 год.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

5

-

13

1. с.Зелениково-нитрати

2. Чехларе-цвят, мътност, окисляемост

3. Г.Игнатиев- нитрати

-

-

Постоянен

ЗК-В

8

-

8

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

2

-

-

2

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

4

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

-

-

1

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

3

1.Здравец - чешма - колититър

2. Джурково пан. чешма - коли титър

3. Джурково шишм. - коли титър

-

3

-

-