Мониторинг на води от 06.07.2017 г. до 13.07.2017г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

19

-

22

1-мътност-

Нар.бани

-

-

Ведомс твени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

12

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

6

1.коли титър-Сопот –Хаджиманчова чешма

6

1-цвят-Сопот-чешма на манастирски път

-

-