ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

ЗА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

Правно основание:

Наредба № 15/27.06.2006г. наМинистерство на здравеопазването/ДВ,бр.57/14.06.2006г., изм. и доп. ДВ, бр.106/ 10.12.2013г.

Целта на настоящата процедура е да сеoкаже реда и условията за заверяване и регистриране на личнитездравни книжки на лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

           Предмет:

         В личните здравни книжки на лицата се регистрират  извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, съгласно здравните изисквания, определени с посочената Наредба №15  към лицата работещи в:

1. Детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. Специализираните институции за възрастни;

3.Водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари,хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4. Предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5. Бръснарските, фризьорските и козметичните салони. 

І.  В новоиздадените ЛЗК се вписват предварителните медицински прегледи и изследвания, които се провеждат преди постъпване на работаи включват:

1. Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство- за лицата работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни;

2. Изследвания за чревни хелминти и протозои- за лицата работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни;

3.Провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту- за лицата работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

4. Заключениеот общопрактикуващ лекар (ОПЛ)- за лицата започващи работа или работещив детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони 

Лична здравна книжка се заверява и регистрира в Регионална здравна инспекция, след извършване на предварителните медицински прегледии заключение на личния лекар, че лицето може да извършва тази дейност.

  ІІ. Периодичните медицински прегледи и изследвания се извършват веднъж годишно и включват:

1.Бактериологично изследванеза носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремнотифно носителство - за лицата, работещи в  детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни;

2. Изследвания за чревни хелминти и протозои- за лицата работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни;

3. Прегледи заверка  от ОПЛ за всички лица работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони;

4.При запълване на старата ЛЗК, се закупува нова ЛЗК  и не се изисква нова регистрация в РЗИ, тъй като лицето вече е вкарано в електронния регистър.

Регистрацията е еднократна! Новата здравна книжка се прикрепя към старата и не се налага нова проба Манту и нова регистрация!

 5. ЛЗК се закупуват от книжарниците!

 6. Проба Манту  не се прави в РЗИ Пловдив!

Длъжностнителица, които извършватзаверката на личните здравни книжки, проверяват наличността на необходимите медицински прегледи и изследвания (веднъж годишно < 12 месеца за периодичните изследвания), наличие на резултата от проведениятуберкулинов кожен тест на Манту за новоиздадените ЛЗК,  заключението на ОПЛ, че лицето се допуска на работа., и след това полагат  печат на  Регионална здравна инспекция  на стр.1 под снимка паспортен формат, датата и номера, под който е вписано лицето в регистъра на личнитездравни книжки, името и подписа на длъжностното лице, извършило заверката

     Не се дължи такса за регистрация и заверка на лична здравна книжка.