Дирекция "Медицински дейности"

Прикрепен файлРазмер
Заявление по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ за издаване на удостоверение за недостатъчност42.5 KB
Заявление по чл. 81, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЛЗ за издаване на удостоверение за недостатъчност44 KB
Заявление за регистриране на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве60 KB
Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве44 KB
Заявление за издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина на основание на Наредба № 5 от 2011 г. 42 KB
Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина на основание на Наредба № 5 от 2011 г.39.5 KB
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества33.5 KB
Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества35 KB
Заявления за получаване на удостоверение по реда на чл. 47 от ЗЛЗ за ЛЗБП и диализните центрове80 KB
Заявление за издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия с лекарствени продукти в аптека40.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия40.5 KB
Заявление за издаване на становищe за унищожаване на лекарства44.5 KB
Приложение 2 (Заповед) към Наредба №4 за унищожаване на лекарства13.66 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптечен склад34 KB
Декларация за втори лекар/лекар по дентална медицина32.5 KB
Декларация за промяна в обстоятелствата по ЗКНВП33 KB
Тримесечен отчет на аптека46 KB
Заявление за издаване на заповед за ЛКК46.5 KB
Заявление за закриване/промяна на вида и състава на ЛКК43 KB
Молба-декларация за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК34.5 KB
Заявление за регистрация по чл. 40 от ЗЛЗ на ЛЗИБП и хосписи и издаване на удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2 от ЗЛЗ54.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация, поради промяна в обстоятелствата, във връзка с чл. 43 от ЗЛЗ 47 KB
Заявление за заличаване на регистрацията на лечебно заведение на основание раздел ІІ, чл. 45, ал. 1 от ЗЛЗ34 KB